Privacyverklaring Verwonder Fotografie

Verwonder Fotografie legt bijzondere momenten vast rondom de geboorte en het gezinsleven.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Verwonder Fotografie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Verwonder Fotografie, neem dan gerust contact op!

Verwonder Fotografie
info@verwonderfotografie.nl | 06 575 83 272 | KVK nr: 67660266

Marjolein Roossien is eigenaar van Verwonder Fotografie

Waarom verzamelen wij gegevens?

Voor een verschillende doelen verzamelen wij persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven

Verwonder Fotografie verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn commercieel gericht of kunnen gericht zijn op kennisdeling. Je naam en mailadres worden verzameld via het inschrijfformulier op onze website. Daarnaast kun je je ook mondeling of schriftelijk inschrijven bij ons.

Contact opnemen

Op onze website hebben wij een contactformulier geplaatst waarmee je contact met ons kunt opnemen. Op dit formulier worden alleen gegevens gevraagd die wij nodig hebben om contact met jou op te nemen en ons voor te bereiden op een eventueel persoonlijk gesprek.

Overeenkomst

Als je een overeenkomst aangaat met Verwonder Fotografie leggen wij een aantal gegevens vast die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit varieert van adresgegevens voor facturatie, maar ook gegevens die te maken hebben met het tijdstip en locatie van de uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn in het geval van een geboortereportage ook persoonsgegevens.

Foto’s

De foto’s die wij maken zijn ook persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn dus een resultaat van de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

De website plaatst twee cookies; De Google Analytics tag en de META pixel. Deze cookies worden gebruikt om enerzijds de website zo goed mogelijk in te richten en anderzijds om jou passende advertenties te tonen op de verschillende (social media) kanalen. De gegevens die worden verzameld zijn niet terug te herleiden naar een natuurlijk persoon en/of een bedrijf. Je kunt deze cookies eenvoudig weer uitschakelen in jouw browser.

Wie hebben toegang tot jouw gegevens?

De gegevens die Verwonder Fotografie ontvangt en verwerkt worden primair beheerd op onze eigen middelen waar derden geen toegang tot hebben. Er zijn echter enkele uitzonderingen:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailblue. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt jouw mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen mailblue.

One.com

De website en e-mail van Verwonder Fotografie wordt gehost bij one.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van one.com.

Konpoli

De albums die wij maken van jullie foto’s laten wij afdrukken bij Konpoli. Zij zijn daarmee een verwerker van persoonsgegevens. Wij hebben met Konpoli een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afgesproken is dat zij de foto’s alleen mogen gebruiken voor het afdrukken van een album.

Studio Management

Verwonder fotografie maakt gebruik van het programma Studio Management als registratie voor het klantenbestand.

Voorbeeldalbums

Als jij ons toestemming geeft voor het gebruik van onze foto’s voor marketingdoeleinden zullen wij deze foto’s gebruiken op onze website, social media, online uitingen en voorbeeldalbums. De voorbeeldalbums worden verspreid onder verloskundigen en gebruiken wij om potentiële klanten ons product te laten zien.

Hoe lang bewaren wij jullie gegevens?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Verwonder Fotografie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van wettelijke regelingen jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailblue. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de  nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@verwonderfotografie.nl

Contact opnemen

Op het moment dat jij contact opneemt met Verwonder Fotografie via mail of ons contactformulier via de website, dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en mailadres, opgeslagen op de mailserver. De mails worden maximaal 2 jaar bewaard, tenzij de uitvoering van de overeenkomst die is voortgevloeid hieruit deze termijn overschrijdt. In dat geval worden de gegevens tot maximaal 1 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst – standby staan

Als je een overeenkomst aangaat met Verwonder Fotografie zullen wij je een aantal gegevens vragen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij aan uitgerekende datum, wie aanwezig zijn bij een bevalling en locatie van de bevalling. Deze gegevens zijn alleen schriftelijk aanwezig en gebruiken we alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Nadat je kindje geboren is en wij niet meer oproepbaar hoeven te staan voor je, zullen deze gegevens vernietigd worden.

Gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst

Voor de uitvoering van de overeenkomst zullen wij een aantal gegevens opslaan die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij aan je adresgegevens, mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken bij om contact met je te kunnen onderhouden en voor het facturatieproces. De bewaartermijn van deze gegevens is aan wettelijke termijnen gebonden en daar houden wij ons aan.

Het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst

De foto’s die wij maken en in de albums opnemen zijn een bijzondere vorm van persoonsgegevens.

In onze albums nemen wij in enkele gevallen ook een persoonlijk verhaal op. In dit verhaal komen soms ook persoonsgegevens voor. Wij bewaren de foto’s en digitale vorm van albums op onze eigen servers en worden maximaal 5 jaar bewaard. Het verwijderen van deze gegevens doen wij éénmaal per jaar.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Verwonder Fotografie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Verwonder Fotografie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Wat zijn jouw rechten?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens. Jij hebt daarom een aantal rechten, welke wij hieronder beschrijven.

Recht op inzage

Je hebt ten alle tijden het recht de gegevens die wij opslaan in te zien. Dit doe je door een mail te sturen naar info@verwonderfotografie.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Het kan zijn dat de gegevens die wij hebben onjuist zijn. Je hebt het recht om deze te laten rectificeren door Verwonder Fotografie. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan de nieuwsbrief.

Recht op wissen van persoonsgegevens

Wil je niet langer dat je persoonsgegevens bij Verwonder Fotografie opgeslagen zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Een paar belangrijke mededelingen:

Let er wel op dat het wissen van je persoonsgegevens niet kan zo lang de overeenkomst nog geldig en niet volledig uitgevoerd is.

De foto’s die wij maken als resultaat van de overeenkomst kunnen na afloop van de overeenkomst én voor het verstrijken van de 5 jaar bewaartermijn gewist worden. Wij zullen je hiertoe een toestemmingsformulier sturen waarin wij vastleggen geen nabestellingen meer te kunnen leveren.

Het kan zijn dat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de foto’s die we gemaakt hebben voor marketingdoeleinden. Als je het verzoek tot wissen van gegevens hebt ingediend zullen wij alle digitale vormen van jouw gegevens wissen. Het komt ook voor dat wij foto’s in voorbeeldalbums verspreiden onder verloskundigen. Deze kunnen wij na uitgifte van deze albums niet meer terugtrekken. Voorbeeldalbums die wij in ons eigen beheer hebben zullen we dan niet meer gebruiken.

Klachtrecht

Als je het oneens bent met de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, waarderen we het uiteraard als je eerst met ons contact opneemt. Kom je er met ons niet uit, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Plichten

Verwonder Fotografie verwerkt persoonsgegevens op grond van de uitvoering van overeenkomst. Jouw gegevens zullen nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden, tenzij deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Eerder in deze privacy verklaring hebben we je daarover geïnformeerd.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van ons werk. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij ons werk niet goed uitvoeren en zijn wij genoodzaakt de overeenkomst die is aangegaan te ontbinden.

Verwonder Fotografie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Verwonder Fotografie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Verwonder Fotografie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Verwonder Fotografie
info@verwonderfotografie.nl | 06 575 83 272 | KVK nr: 67660266